Noget om ildebrand i Munkebo i 2005, bla. på Munkebo Sportsplads.