Fastelavn i Munkebo Gymnastikforening søndag d. 24/02-2019.